POLITIKA ZASEBNOSTI

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR)GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI ODVETNIŠKI PISARNI MAG. DR. MIRKO SILVO TISCHLER d.o.o.

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Odvetniška pisarna mag. dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o., Trdinova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju odvetiška pisarna).
 
Odvetniška pisarna ni zavezana k imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker za odvetnike velja izjema iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Odvetniška pisarna obdeluje vaše osebne podatke in osebne podatke nasprotnih strank za namene izvajanja naročenih odvetniških storitev, kot so zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi,naročenega pravnega svetovanja v okviru podeljenega pooblastila ter za nemoten potek dela in organizacijo dela odvetnika, vse pa v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov, dano pooblastilo oziroma izražena volja strank.

Odvetniška pisarna obdeluje osebne podatke praviloma na podlagi pogodbe med odvetniško pisarno in stranko, pogodba pa je usklajena z naslednjimi predpisi: Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1), Zakon o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16 – ZOdv), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ter z drugimi mednarodnimi pogodbami, predpisi EU ter nacionalnimi zakoni (npr. davčni predpisi), ki terjajo od odvetniške pisarne, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Za namene lažjega in učinkovitejšega poslovanja, kot na primer za namen lažje in hitrejše  komunikacije preko e-pošte in telefona, vas odvetniška pisarna zaprosi za podajo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov (e-naslova in telefonske številke) v te namene. V teh primerih bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namene, v katere boste privolili. Tako pridobljene osebne podatke bo obdelovala do preklica vaše privolitve oziroma do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (npr. s prenehanjem pogodbenega razmerja, preneha tudi potreba po obveščanju o prejetih sodnih pošiljkah).

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za izvajanje naročenih odvetniških storitev (obdelava na podlagi pogodbe), ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z odvetniško pisarno ne morete skleniti pogodbe, kar pomeni, da odvetniška pisarna za vas ne bo opravila nobenih storitev.

Odvetniška pisarna lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva, razen kadar nad takimi njenimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa, bo odvetniška pisarna vedno opravila presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Primer zakonitega interesa odvetniške pisarne je uveljavljanje celotnega plačila za opravljene storitve – dokler ne boste v celoti poravnali računa za opravljene storitve, bo odvetniška pisarna na podlagi navedenega zakonitega interesa obdelovala vaše osebne podatke, do poplačila.

Zaradi lastne organiziranosti dela, odvetniška pisarna posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu odvetniške pisarne, v mejah njenega pooblastila (kot je definiran v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje odvetniška pisarna so računovodski servis, vzdrževalci IT sistemov in ponudniki storitev v oblaku in e-pošte (Dropbox, Neostratus).

Odvetniška pisarna ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Odvetniška pisarna osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA, katerim odvetniška pisarna omogoča vpogled v osebne podatke (npr. Dropbox, Gmail, Google), v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Odvetniška pisarna bo osebne podatke obdelovala v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih Odvetniška pisarna podatke hrani v skladu z zakonskimi določili.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Trdinova 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov office@mst-odvetnik.si , lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Trdinova 5, 1000 Ljubljana ali na e naslov office@mst-odvetnik.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.sitelefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov

Odvetniška pisarna Mirko Silvo Tischler d.o.o.

Datum: 1.03.2019

Kontaktiere uns!

9 + 14 =

RECHTSANWALTSKANZLEI
Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler GmbH

ODVETNIšKA PISARNA
Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o.

Trdinova 5/I
SI-1000 Ljubljana,
Tel.:+386 (0) 1434 76 12
Fax:+386 (0) 1432 02 87

office@mst-odvetnik.com
office@mst-rechtsanwalt.com

IN KOOPERATION mit
Rechtsanwaltskanzlei
Mag. Emil Golob

Unterloibl 42
A - 9163 Unterbergen, Österreich
Tel.:+43 (0) 4227 22 210
Fax:+43 (0) 4227 22 210-20

ABG